دیدگاه‌ها برای وبلاگ توسعه دهندگان وب https://www.sitedevelops.com/blog وبلاگ طراحی سایت Sat, 02 Jun 2018 19:39:58 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.15 دیدگاه‌ها برای شروع با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/#comment-9 Sat, 02 Jun 2018 19:39:58 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/task/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/#comment-9 Task reopened

]]>
دیدگاه‌ها برای طراحی سایت با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-8 Sat, 02 Jun 2018 19:39:58 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/cpm_project/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-8 Task “[cpm_task_url id=”6227″ project=”6224″ list=”6226″ title=”شروع”]” marked as undone by [cpm_user_url id=”1″]

]]>
دیدگاه‌ها برای شروع با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/#comment-7 Sat, 02 Jun 2018 19:39:57 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/task/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/#comment-7 Task marked as done

]]>
دیدگاه‌ها برای طراحی سایت با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-6 Sat, 02 Jun 2018 19:39:57 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/cpm_project/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-6 Task “[cpm_task_url id=”6227″ project=”6224″ list=”6226″ title=”شروع”]” completed by [cpm_user_url id=”1″]

]]>
دیدگاه‌ها برای طراحی سایت با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-5 Sat, 02 Jun 2018 19:39:15 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/cpm_project/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-5 Task “[cpm_task_url id=”6227″ project=”6224″ list=”6226″ title=”شروع”]” added to task list “[cpm_tasklist_url id=”6226″ project=”6224″ title=”مرحله طراحی PSD”]” by [cpm_user_url id=”1″]

]]>
دیدگاه‌ها برای طراحی سایت با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-4 Sat, 02 Jun 2018 19:38:57 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/cpm_project/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-4 Task list “[cpm_tasklist_url id=”6226″ project=”6224″ title=”مرحله طراحی PSD”]” created by [cpm_user_url id=”1″]

]]>
دیدگاه‌ها برای طراحی سایت با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-3 Sat, 02 Jun 2018 19:38:36 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/cpm_project/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-3 Task list “[cpm_tasklist_url id=”6225″ project=”6224″ title=”طراحی PSD”]” created by [cpm_user_url id=”1″]

]]>
دیدگاه‌ها برای طراحی سایت با تیم مدیریت محتوا https://www.sitedevelops.com/blog/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-2 Sat, 02 Jun 2018 19:37:32 +0000 https://www.sitedevelops.com/blog/cpm_project/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comment-2 Project created by [cpm_user_url id=”1″]

]]>